Me Powbet arvostamme käyttäjien yksityisyyttä ja olemme sitoutuneet suojelemaan heidän henkilökohtaisia tietojaan. Tietosuojakäytäntömme esitetään periaatteet ja käytännöt, joita noudatamme kerätessä emme, käsitellessä mme ja suojellessa emme pelaajien tietoja.

Käyttämällä alustaa asiakkaat suostuvat tietojensa keräämiseen ja käsittelyyn tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Tämä käytäntö kattaa tiedot, jotka käyttäjät antavat meille suoraan, esimerkiksi rekisteröityessään tilille, tehdessään maksutapahtumia tai ottaessaan yhteyttä tukitiimiin, sekä evästeiden ja muiden seuranta tekniikoiden avulla automaattisesti kerätyt tiedot.Kerättyihin tietoihin voivat kuulua muun muassa henkilötiedot, yhteystiedot, tapahtumahistoria ja selaus tottumukset.

Käytämme näitä tietoja tarjotaksemme, yllä pitääksemme ja parantaaksemme palveluamme, personoida ksemme pelaaja kokemuksia, käsitellä ksemme tapahtumia, yllä pitääksemme tilin turvallisuutta ja noudattaa ksemme lakisääteisiä velvoitteita.Powbet on sitoutunut toteuttamaan asianmukaisia turvatoimenpiteitä asiakastietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, paljastamisesta tai muuttamisesta.

Lisäksi saatamme jakaa asiakastietoja luotettavien kolmansien osapuolten, kuten maksupalvelujen tarjoajien ja markkinointi kumppaneiden, kanssa yksinomaan palveluidemme tarjoamista ja parantamista varten. Kolmannen osapuolen pääsy pelaajien tietoihin edellyttää tiukkoja salassapitosopimuksia ja tietosuojakäytäntömme noudattamista.

Tietojesi turvallisuuden varmistaminen

Tunnustamme pelaajien tietojen suojaamisen tärkeyden ja käytämme erilaisia strategioita ja tekniikoita suojellaksemme keräämiemme tietojen yksityisyyttä ja eheyttä. Sitoutumisemme tietoturvaan näkyy seuraavissa toimenpiteissä:

 • Salaus: Secure Socket Layer (SSL) -tekniikka, jolla turvataan arkaluonteisten asiakastietojen siirto ja tallennus. Näihin kuuluvat muun muassa kirjautumistiedot, taloudelliset tiedot ja tapahtumatiedot.
 • Pääsynvalvonta: Powbet valtuutettu henkilökunta, jolla on oikeutettu tarve päästä käsiksi tietoihin palveluidemme tarjoamista varten. Kaikkien työntekijöiden, joilla on pääsy asiakastietoihin, on noudatettava tiukkoja salassapitosopimuksia, ja heidän on osallistuttava säännöllisesti tietosuoja koulutukseen.
 • Turvallisuusvalvonta: Powbet valvoo jatkuvasti järjestelmämme ja infrastruktuuria ja tekee säännöllisiä tarkastuksia, jotta mahdolliset haavoittuvuudet tai tietoturvaloukkaukset voidaan tunnistaa ja korjata. Olemme sitoutuneet pitämään yllä viimeisimpiä tietoturvapäivityksiä ja ottamaan käyttöön uusia tekniikoita tarpeen mukaan käyttäjien tietojen suojaamiseksi.
 • Kolmannen osapuolen turvallisuus: Varmistaaksemme, että ne noudattavat samoja korkeita tietoturva- ja yksityisyys standardeja kuin Powbet. Kaikkia kolmansia osapuolia, joilla on pääsy asiakastietoihin, sitoo sopimus velvoittaa suojaamaan ja käsittelemään tietoja tietosuojakäytäntömme ja sovellettavien säännösten mukaisesti.

Toteuttamalla näitä turvatoimia Powbet pyrkii ylläpitämään käyttäjilleen turvallisen ja suojatun ympäristön ja varmistamaan samalla heidän henkilötietojensa vastuullisen käsittelyn ja suojelun.

Tietojenkäsittelyn Käytännöt

Powbet on sitoutunut vastuullisiin tietojenkäsittelykäytäntöihin, jotka kunnioittavat käyttäjien yksityisyyttä ja noudattavat sovellettavia tietosuojasäännöksiä. Lähestymistapaan asiakastietojen käsittelyyn perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • Käyttötarkoituksen rajoittaminen: Keräämme ja käsittelemme pelaajatietoja tiettyjä laillisia tarkoituksia varten, jotka ovat välttämättömiä palveluidemme tarjoamiseksi ja parantamiseksi, tiliturvallisuuden ylläpitämiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Emme käytä asiakastietoja toisiinsa liittymättömiin tai yhteensopimattomiin tarkoituksiin ilman käyttäjän suostumusta tai lain edellyttämällä tavalla.
 • Tietojen minimointi: Powbet kerää vain sen vähimmäismäärän tietoja, joka on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten niitä käsitellään. Tarkistamme jatkuvasti tiedonkeruu käytäntömme varmistaaksemme, että tarpeettomia tai liiallisia tietoja ei säilytetä.
 • Tarkkuus: Pyrimme säilyttämään asiakastietojen tarkkuuden ja asianmukaisuuden ottamalla käyttöön menettelyjä tietojen päivittämiseksi ja korjaamiseksi tarpeen mukaan. Käyttäjiä kehotetaan tarkistamaan ja päivittämään tili tietonsa säännöllisesti niiden oikeellisuuden varmistamiseksi.
 • Säilyttäminen: Powbet säilyttää pelaajatietoja niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten ne kerättiin, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi ja riitojen ratkaisemiseksi. Kun tietoja ei enää tarvita, poistamme tai anonymisoi emme tiedot turvallisesti tietojen säilyttämi käytäntömme mukaisesti.
 • Avoimuus: Tietojenkäsittely Käytäntömme: Olemme sitoutuneet antamaan käyttäjille selkeää ja avointa tietoa tietojenkäsittely käytännöistä mme. Tietosuojakäytäntömme kerrotaan, minkä tyyppisiä tietoja keräämme, mihin tarkoituksiin niitä käsitellään ja mitä oikeuksia käyttäjillä on henkilötietojensa suhteen.

Noudattamalla näitä periaatteita Powbet varmistaa vastuulliset tietojenkäsittelyn käytännöt, joissa asiakkaan yksityisyys on etusijalla ja jotka ovat sovellettavien tietosuoja säännösten mukaisia.

Tietojen tallentaminen

Powbet suhtautuu vakavasti käyttäjätietojen tallentamiseen ja käyttää erilaisia toimenpiteitä kerättyjen tietojen turvallisuuden ja eheyden varmistamiseksi. Lähestymistapaan tietojen tallentamiseen perustuu seuraaviin näkökohtiin:

 • Sijainti: Käyttäjätiedot tallennetaan suojatuille palvelimille, jotka sijaitsevat datakeskuksissa, jotka noudattavat tiukkoja fyysistä ja digitaalista turvallisuutta koskevia alan standardeja. Nämä tietokeskukset on suojattu kulunvalvonnalla, valvontajärjestelmillä ja muilla turva toimilla, joilla minimoidaan luvattoman käytön tai tietomurtojen riski.
 • Varmuuskopiot: Powbet ylläpitää säännöllisesti varmuuskopioita pelaajien tiedoista, jotta tiedot säilyvät järjestelmä vikojen tai muiden häiriöiden varalta. Nämä varmuuskopiot säilytetään turvallisissa paikoissa ja ne on suojattu luvattomalta käytöltä tai peukaloinen ilta suojaamiseksi.
 • Tietojen erottelu: Käytämme tietojen erottelu käytäntöjä minimoida ksemme asiakastietojen luvattoman käytön tai paljastamisen riskin. Arkaluonteiset tiedot, kuten kirjautumistunnukset ja taloudelliset tiedot, säilytetään erillään muista tiedoista ja suojataan lisäturva toimilla.
 • Säilyttäminen: Powbet säilyttää asiakastietoja vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten ne kerättiin, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi ja riitojen ratkaisemiseksi. Tarkistamme säännöllisesti tietojen säilyttämi käytäntömme ja poistamme tai anonymisoi emme turvallisesti tiedot, joita ei enää tarvita.
 • Vaatimustenmukaisuus: Tietojen tallennus käytäntömme on suunniteltu noudattamaan sovellettavia tietosuoja säännöksiä, kuten yleistä tietosuoja-asetusta ja muita asiaankuuluvia lakeja. Seuraamme jatkuvasti sääntelyn kehitystä ja päivitämme käytäntömme tarpeen mukaan vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi.

Asettamalla asiakastietojen turvallisen tallennuksen etusijalle Powbet osoittaa sitoutumisensa käyttäjien yksityisyyden suojaamiseen ja henkilötietojen vastuullisen käsittelyn varmistamiseen alustalla mme.

Keräämämme tiedot

Keräämme joitain pelaajatietoja parantaaksemme sivustoa ja kaikkia sen ominaisuuksia. Keräämämme tiedot voidaan luokitella seuraavasti:

 • Henkilökohtaiset tiedot: Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asuinosoite. Nämä tiedot ovat tarpeen asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseksi, tilin turvallisuuden ylläpitämiseksi ja lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi.
 • Transaktiotiedot: Kun käyttäjät tekevät talletuksia, kotiutuksia tai lyövät vetoja alustallamme, keräämme tietoja näistä tapahtumista, mukaan lukien maksutapa, tapahtuman määrä ja tapahtumahistoria. Nämä tiedot ovat välttämättömiä tapahtumien käsittelemiseksi, petosten estämiseksi ja rahanpesun vastaisten säännösten noudattamiseksi.
 • Käyttötiedot: Keräämme tietoja heidän toiminnoistaan ja mieltymyksistään, kuten pelaamistaan peleistä, asettamistaan vedoista ja selaushistoriastaan. Näitä tietoja käytetään asiakaskokemuksen personointiin, palveluidemme optimointiin ja kohdennetun markkinoinnin sisällön toimittamiseen.
 • Tekniset tiedot: Keräämme automaattisesti teknisiä tietoja, kuten IP-osoitteen, laitetyypin, selaintyypin ja käyttöjärjestelmän, kun käyttäjät käyttävät alustaa. Näitä tietoja käytetään alustan turvallisuuden ylläpitämiseen, käyttö trendien analysointiin ja palveluidemme suorituskyvyn parantamiseen.
 • Evästeet ja seuranta teknologiat: Powbet käyttää evästeitä ja muita seuranta tekniikoita kerätäkseen tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja mieltymyksistä. Nämä tiedot auttavat meitä parantamaan pelaaja kokemusta, tarjoamaan räätälöityä sisältöä ja analysoimaan markkinointitoimi emme tehokkuutta.

Näiden tietojen kerääminen ja käsittely mahdollistaa Powbet kasvun ja varmistaa samalla, että Powbet noudattaa asiaankuuluvia säännöksiä ja alan standardeja.

Tietojen siirto kolmannelle osapuolelle

Powbet ymmärtää asiakastietojen suojaamisen tärkeyden, ja olemme sitoutuneet rajoittamaan tietojen jakamista kolmansien osapuolten kanssa. Tietyt olosuhteet saattavat kuitenkin edellyttää käyttäjätietojen siirtämistä kolmansille palveluntarjoajille, joilla on tärkeä rooli palveluidemme toimittamisessa ja parantamisessa.

Seuraavassa esitetään lähestymistapaan tietojen siirtämiseen kolmansille osapuolille:

 • Palveluntarjoajat: Asiakastiedot: Saatamme jakaa asiakastietoja luotettavien kolmansien osapuolten palveluntarjoajien, kuten maksujen käsittelijöiden, markkinointi kumppaneiden ja asiakas tukihenkilöiden kanssa. Nämä yhteistyökumppanit ovat sopimuksin sitoutuneet käsittelemään pelaajien tietoja tietosuojakäytäntömme, sovellettavien tietosuoja säännösten ja tiukkojen salassapitosopimusten mukaisesti.
 • Oikeudelliset velvoitteet: Tietyissä tilanteissa meitä saatetaan vaatia luovuttamaan asiakastietoja lain valvontaviranomaisille, sääntely viranomaisille tai muille viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, petosten estämiseksi tai käyttäjiemme ja yleisön oikeuksien ja turvallisuuden suojelemiseksi.
 • Yritys Siirrot: Asiakastiedot voidaan siirtää ostajalle tai vasta perustetulle yritykselle edellyttäen, että vastaanottaja noudattaa samoja tietosuoja normeja ja tietosuoja käytäntöjä kuin Powbet.
 • Suostumus: Tietyissä tapauksissa voimme jakaa asiakastietoja kolmansille osapuolille tiettyihin tarkoituksiin, joita ei ole kuvattu tietosuojakäytäntömme, mutta vain pelaajan nimenomaisella suostumuksella.

Powbet pyrkii suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä valvomalla tiukasti tiedonsiirtoja kolmansille osapuolille ja varmistamaan samalla palveluidemme tehokkaan tarjonnan ja asiaankuuluvien säännösten noudattamisen.

Oikeutesi

Powbet on sitoutunut kunnioittamaan ja ylläpitämään käyttäjien henkilötietoihin liittyviä oikeuksia. Alustamme asiakkaana sinulla on tiettyjä sovellettavien tietosuoja säännösten mukaisia oikeuksia, joihin kuuluvat seuraavat:

 • Oikeus tutustua: Sinulla on oikeus pyytää saada tutustua Powbet hallussa oleviin henkilötietoihin sekä tietoja siitä, miten käsittelemme ja jaamme näitä tietoja.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Jos uskot, että hallussamme olevat henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää meitä päivittämään tai korjaamaan ne.
 • Oikeus tietojen poistamiseen: Tietyissä olosuhteissa voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos se ei ole ristiriidassa lakisääteisten velvoitteiden tai palveluiden tarjoamisen kanssa.
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä: Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyin edellytyksin, esimerkiksi kun kiistät tietojen oikeellisuuden tai vastustat niiden käsittelyä.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsentelyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai pyytää, että siirrämme ne suoraan toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus vastustaa: Voit tietyin poikkeuksin vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai muista laillisista syistä.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, ota yhteyttä tietosuojavastaava amme verkkosivustollamme lueteltujen kanavien kautta. Powbet pyrkii vastaamaan nopeasti ja asianmukaisesti kaikkiin käyttäjien tietojenkäsittely oikeuksia koskeviin tiedusteluihin tai huolenaiheisiin.